tietoa seurasta

hallituksen kokoonpano

Rasmus Nieminen
Puheenjohtaja,Verkkosivut ja Uppopallo
044 5665879 uppopallo.nieminen@gmail.com

Onni Renvall 045-1642222

Teemu Ruottinen
Sihteeri 050-5565059

Jari Wasenius
Rahastonhoitaja 040-5757751

Jasmin Lainio Jäsenrekisterinhoitaja
jasenrekisteri.rls@gmail.com

Jyrki Nurmi jäsen 044-5540024

Marko Haapanen 040-0723470

Terhi Vidqvist 050-5725160

Jarmo Ruohonen 040-0814905

Tony Suominen 044-0723208

Harri Haikala 044-2645525

Siiri Leppänen 045-8700497

Jyrki Vähämaa 050-5276734

Jukka Levonen 050-5588407 jukkalev@dnainternet.net

 

säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Rauman Laitesukeltajat ry ja sen kotipaikka on Rauman kaupunki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on jäsentensä urheilusukellustaidon ja -tekniikan sekä erilaisten merellisten toimintamuotojen kehittäminen, meripelastus ja etsintäpalveluun osallistuminen, uima- ja hengenpelastustaidon kohottaminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää harjoitus-, koulutus- ja näytöstilaisuuksia, opinto- ja sukellusretkiä. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianomaisen luvan.

3. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yhdistyksen hallituksen hyväksymä oikeuskelpoinen yhteisö tai yksityinen henkilö, joka täydellisesti noudattaa yhdistyksen sekä Sukeltajaliitto ry:n sääntöjä ja päätöksiä.

Kunniajäseniksi voidaan kutsua henkilöitä, jotka erikoisen huomattavalla tavalla ovat edistäneet yhdistyksen toimintaa. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta tehdään yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen hallituksen päätöksellä voidaan kannattavaksi jäseneksi ottaa yksityisiä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä.

Nuorisojäseneksi voidaan hallituksen päätöksellä ottaa 15 vuotta nuorempia henkilöitä mutta heillä ei ole äänioikeutta.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää
täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta, kannattavilta ja nuorisojäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous kullekin jäsenryhmälle erikseen. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitut kaksitoista (12) muuta jäsentä.

Hallituksen muista jäsenistä neljä (4) on vuosittain erovuorossa siten, että erovuoroisuus määräytyy valituksitulojärjestyksen mukaisesti.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään 2 hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä nuorisojäseniä lukuunottamatta äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on julkaistava seitsemän (7) päivää ennen kokousta julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

11. Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja erovuoroisten tilalle muut jäsenet
7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään
kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.